REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I DEFINICJE

Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Akademii Arte, dostępny na stronie internetowej www.akademiaarte.pl

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Akedemii Arte

Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.akademiaarte.pl

Recepcja – miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami w danej lokalizacji Akademii Arte.

Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia w Akademii Arte.

Sala– sala treningowa, na której odbywają się zajęcia grupowe lub lekcje indywidualne (“zajęcia”)

Uczestnik / Uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach, opłaconych i prowadzonych w Akademii Arte.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akademia Arte – Georgiy Korolyov AKADEMIA ARTE, Zgrupowania Żmija 9/268 01-875 Warszawa NIP: 1181932563
 2. W ramach działalności Akademia Arte organizuje i oferuje zajęcia artystyczne oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.akademiaarte.pl

III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Akademie Arte jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Akademie Arte mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.akademiaarte.com
 3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
 4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.
 5. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. A następnie skierować się do szatni przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk. Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez Akademie Arte zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany w wysokości 25 złotych ponosi Uczestnik zajęć.
 7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę taneczną osób spóźniających się.
 9. Akademia Arte ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora.
 10. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę Instruktora prowadzącego daną grupę.

IV BEZPIECZEŃSTWO

 1. Akademia Arte nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 3. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w szatni – szafce na klucz, Akademia Arte ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody faktycznie wyrządzonej. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 4. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali tanecznej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
 5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.
 6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 7. Osoby przebywające na terenie Akademii Arte zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Akademii Arte oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Akademii Arte i innych Uczestników zajęć.
 8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.
 9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.
 10. Na terenie Akademii Arte obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.
 11. Zabrania się wprowadzania na teren Akademii Arte zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

V SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą Akademii Arte dostępną na stronie internetowej www.akademiaarte.pl, odbywają się:
  a/osobiście w każdej siedzibie Akademii Arte
  b/telefonicznie
  c/ za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.akademiaarte.pl
  d/ mailowo
 3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy Akademia Arte zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem programu poszczególnych zajęc, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, Akademia Arte zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.
 4. Akademia Arte zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy / kursu w następujących przypadkach:
  a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
  b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
 5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Akademia Arte ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
 6. Akademia Arte ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej Sali tanecznej. W przypadku, gdy zajęcia zostaną przeniesione do innej lokalizacji, o fakcie tym Akademia Arte zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach Akademii Arte zwraca mu niewykorzystaną część opłaty za dane zajęcia lub dokonuje alokacji na poczet kolejnych zajęć.
 7. W sytuacjach losowych Akademia Arte ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez Akademię Arte zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 8. Akademia Arte ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, Akademia Arte zwraca niewykorzystaną część opłaty.
 9. W przypadku gdy zajęcia na które uczęszcza uczestnik są prowadzone poza siedzibą w Warszawie, uczestnika obowiązuje regulamin miejsca lub siedziby w którym odbywają się owe zajęcia.

VI SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.akdemiaarte.pl przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Akademia Arte zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcjach we wszystkich lokalizacjach oraz na stronie internetowej www.akademiaarte.pl W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym lub semestralnym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi lub semestrowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
 4. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:
  a/ pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie,
  b/ pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie,
  c/ pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie,
  d/ pakiet 32 kolejnych zajęć w danej grupie.

e/ Opłata miesięczna za zajęcia lub semestralna.

f/ Opłata za rok akademicki z góry.

 1. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
 2. Opłaty w Akademii Arte wnoszone są w następujących formach:
  – należności za zajęcia – opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew, przelew online

Nr rachunku bankowego AKADEMIA ARTE Georgiy Korolyov
14 1160 2202 0000 0000 7588 6174

(nie dotyczy wpłat za warsztaty, obozy, kolonie, artykuły sklepowe itp.)

–obozy taneczne – przelewem na konto:
– warsztaty taneczne – opłata gotówkowa lub przelewem na konto:

 1. Akademia Arte wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której lokalizacji Akademii Arte Uczestnik będzie ją odbierał, może również zostać wysłana drogą mailową. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego, na który faktura ma zostać wysłana.
 2. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.akademiaarte.pl w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia.
 3. Nowi Uczestnicy zajęć w Akademii Arte mają obowiązek dokonania opłaty wpisowej ,co wiąże się z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na stronie www.akademiaarte.pl oraz opłatą wpisowego w wysokości 80 złotych.

IX ZWROTY

 1. Akademia Arte nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.
 2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:
  – telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,
  – w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach.
 3. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

4.W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy biuro@akademiaarte.pl z tytułem rezygnacja, ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie, za okres powyżej jednego semestru.

 1. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez Akademię Arte w terminie 14 dni, na numer konta wysłany na adres biuro@akademiaarte.pl

X ZNIŻKI

 1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Akademii Arte jest dostępna na stronie internetowej: www.akademiaarte.pl
 2. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.
 3. Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów 4 zajęć i więcej, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć.
 4. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę.
 5. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.
 6. Zniżki nie dotyczą zespołów, dla których jest przewidziany osobny cennik oraz grup specjalnych.
 7. Karnety specjalne wystawiane dla firm podlegają odrębnym zasadom. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania są dostępne na Infolinii.

XI REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do managera lub recepcjonisty danej lokalizacji Akademii Arte lub drogą mailową na adres: biuro@akademiaarte.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Arte i jej reprezentant Georgiy Korolyov zamieszkały przy Ul. Zgrupowania Żmija 9/268. 01-875 Warszawa. NIP: 1181932563
 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Arte dla celów związanych z organizacją zajęć przez Akademię Arte.
 3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

XIII OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.akademiaarte.pl bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Akademii Arte.
 2. Uczestnik zajęć Akademii Arte wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Akademii Arte w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Akademie Arte i jego patronów.

XIV SPRAWY OGÓLNE

 1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu Akademii Arte mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.
 2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z Akademią Arte na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu Akademii Arte, w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie Akademia Arte poniósła dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Recepcją.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.akademiarte.pl w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć.
 4. Akademia Arte zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych RODO jesteśmy zobowiązani do poinformowania Ciebie o ich wdrożeniu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Arte Georgiy Korolyov Ul.Zgrupowania Żmija 9/268 01-875 Warszawa. biuro@akademiaarte.pl
Twój adres e-mail jest przechowywany w celu:
– przesyłania newslettera, będącego reklamą naszych zajęć lub wydarzeń, oraz w innych celach marketingowych.
– wystawienia faktur i korespondencji związanej z zamówieniami, celach rachunkowych i podatkowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu, danych firmy i danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Akademia Arte Georgiy Korolyov. Udzielający zgodę ma prawo do dostępu do podanych danych ich poprawy, usunięcia oraz graniczenia przetwarzania.
Nie udostępniamy danych osobowych i nie odsprzedajemy innym firmom. Akademia Arte Georgiy Korolyov zbiera dane osobowe wyłącznie na potrzeby własnej działalności.
Czas przechowywania danych osobowych równy jest okresowi wymaganemu prawnie do przechowywania dokumentów do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne.
W celach marketingowych dane osobowe przechowujemy na czas naszej współpracy. Ich przetwarzanie może na Twój wniosek być wycofane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania. Dane mogą być przetwarzane również automatycznie do dostosowania spersonalizowanego profilu i analizy preferencji.
W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych usług, lub usunąć swoje dane osobowe kontaktując się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@akademiaarte.pl